Điều khoản sử dụng

Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng của trang web Tapthenao.vn, như được trình bày nhưng không giới hạn trong các điều được nêu ra dưới đây, áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động trên Tapthenao.vn. Việc tham gia sử dụng các nội dung, ấn phẩm, sản phẩm của Tapthenao.vn đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận các điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản của chúng tôi, chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt mọi hoạt động của bạn trên trang này.

Điều khoản về ứng xử và nội dung đăng tải

Bạn có thể đăng tải bình luận trên các trang, bài viết của Tapthenao.vn, những bình luận này sẽ được kiểm tra trước khi đăng bởi chúng tôi. Mọi bình luận, phát ngôn, nội dung đều phải tuân theo luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật An ninh mạng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mọi hành vi (bao gồm nhưng không giới hạn) tuyên truyền, đăng tải trái phép với Luật pháp Việt Nam hoặc có chủ ý tấn công, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân hoặc tổ chức khác đều bị cấm.

Sử dụng nội dung

Nội dung được hiểu là những sản phẩm, ấn phẩm, bài viết (không bao gồm các ấn phẩm đa phương tiện được gắn dấu bản quyền của Tapthenao.vn) được đăng tải trên trang web Tapthenao.vn.

Người dùng cá nhân được phép sao chép, copy và trích dẫn lại các nội dung trên và sử dụng cho các mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, phi thương mại mà không cần xin phép với điều kiện bắt buộc phải ghi nguồn nội dung là Tapthenao.vn và không được phép sửa đổi với mục đích chống lại các chính sách của Tapthenao.vn. Mọi hành vi sao chép vi phạm chính sách này đều bị cấm.

Sửa đổi và cập nhật

Bản Điều khoản sử dụng trên đây được cập nhật và đăng tải lần đầu tiên vào ngày 1/5/2020. Lưu ý rằng đây chưa phải là phiên bản cuối cùng và đầy đủ nhất của Điều khoản sử dụng trên Tapthenao.vn và chúng tôi vẫn có thể thay đổi, bổ sung các điều khoản trên bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.